Shell creates an open polysurface !?


Mia hoops.3dm (1.8 MB)
I want to shell this closed solid, however when I do so it results into an open polysurface.
How can I still get a solid after doing the command?

you can use _offsetsrf, but having no hole or connection will result in a unproducable piece, that is represented by two independent surfaces.

I tried redoing the shell, this time with a connected object as seen in the picture , but it yet again creates an open polysurface. Does it have something to do with the cross sections of the sweep?

Mia hoops 001.3dm (2.3 MB)
is this what you are looking for? if I don’t understand what you need…can you make a sketch of what you need?

Could you send a Rhino 6 file, because I’m unable to open this one.
Thanks in advance!

sure, here you go:
Mia hoops 001.3dm (2.3 MB)

Грешката се дължи на това, че външният радиус на повърхнините е по-малък, отколкото е дебелината на черупката. Затова и при получената вътрешна стена има самопресичане. Например, ако имаш радиус 1 мм и искаш да направиш черупка с дебелина 2 мм, то вътрешната повърхнина ще се самопресича с 1 мм. Желателно е дебелината на черупката винаги да е по-малка от най-малкия радиус на първоначалния модел.

1-а. Има начин да се оправи този модел, ако с командата ! _Split _Pause _Curve (и горе от командния ред избираш “Isocurve”) сцепиш външната повърхнина там, където извитата част преминава в права такава отгоре и отдолу на профила. После трябва да свиеш така разделените повърхнини с командата ! _ShrinkTrimmedSrfToEdge.
ИЛИ
1-б. Горното може да се направи и по друг начин. Разглобяваш модела на отделни повърхнини с командата ! _Explode и прилагаш към тях командата ! _DivideAlongCreases _SplitAttangents=_Yes. Това ще раздели всяка повърхнина, която притежава чупка. После само трябва отново да повториш командата ! _Explode и ще видиш, че вече всяка повърхнина е разделена на две отделни.

2-а. Сега вече може да направиш отместено копие на всяка от тези повърхнини в желаната посока навътре с командата ! _OffsetSrf. Там, където новосъздадените повърхнини се пресичат една с друга, може да използваш ! _Split, за да премахнеш излишните части от тях. После съединяваш всичко с ! _Join.
ИЛИ
2-б. Друг вариант е да използваш командата ! _VariableFilletSrf, за да добавиш някакво закръгление между вътрешните стени и с него да ги срежеш с командата ! _Split _Pause _Curve.