Rhino Compute JavaScript Mesh Input Parameter Error

Attempting to send Rhino meshes to node API running Rhino Compute to the evaluate a Grasshopper Definition. I get the error SerializationException member: 'archive3dm' was not found when trying to evaluateDefintion The error and examples of mesh inputs are attached, below is the JS which creates the tree structure to send to the compute service along with example input data. I feel like I am missing something super silly.

Pipeline: Postman ( POST Request ) --> Node.js --> Rhino Compute Server

let trees = []
for (let [key, value] of Object.entries(requestData)) {
 let param = new RhinoCompute.Grasshopper.DataTree('RH_IN:' + key)

 /**
  * Check if Rhino Meshes are in an Array
  * Serialize the value
  */
 if (Array.isArray(value)) {
  let m = value.map((e) => JSON.stringify(e))
  param.append([0], m)
 } else {
  param.append([0], [JSON.stringify(value)])
 }

 trees.push(param)
}

// grasshopper definition path on server
const definitionPath = methods.getDefinitionURL(hostURL, ID);

const response = await RhinoCompute.Grasshopper.evaluateDefinition(definitionPath, trees, false);

Example input data sent to node.js server

 {
    "context": {},
    "context_mesh": [
      {
        "type": "Rhino.Geometry.Mesh",
        "data": "{\"version\":10000,\"archive3dm\":60,\"opennurbs\":-1938262223,\"data\":\"+n8CAAgDAAAAAAAA+/8CABQAAAAAAAAA5NTXTkfp0xG/5QAQgwEi8C25G1z8/wIA0AIAAAAAAAA4AwAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPA/AAAAAAAAAAAAAAAAAADwPwAAAAAAAAAAmVmUavIsKEAAAAAAAAAAAJWRcrzJ+yRAmVmUavIsKECVkXK8yfskQL4h5sBcDAbBmM4cQSNdBEC1CxtA8OWCQQAAgD8AAIA/AACAPwAAgL8AAIC/AACAvwAAgD8AAIA/AACAvwAAgL8AAAAAAAAAAAABAAAAAAECAiQAAABAgARZAKzZVsC1CxtA7+WCQSJdBEBcDAbBWIyBQb4h5sBcDAbBmc4cQSQAAAAlbao5AIBhCz8MVZI+YuFJv4BhCz8MVZI+YuFJv4BhCz8MVZI+YuFJvxgAAACgGs14AAAAAAAAAAAAAACAPwAAAACU3yk/AACAPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAA02dpfwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAmVmUavIsKEAAAAAAAAAAAEmQNyHJCiBAlZFyvMn7JEAAgABApAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8D8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8D8AAAAAaTyYowAAAwABAIAAQGEAAAAAAAAAAQAAAAAAAAADAAAASAAAANppSm8A/n+rezXbCsCobyaXdmEDQHBnwOy9XDBAcD9hR6SLAED3r557i8EgwIiJ6fiKMTBASQo1szfEHMDxr557i8EgwMjOhBLTmSNAT4Nr2kkKNbM3xBzA96+ee4vBIMDIzoQS05kjQHA/YUekiwBAqG8ml3ZhA0BwZ8DsvVwwQF8+n4P/fwKAAAAAAAAAAAA=\"}"
      },
      {
        "type": "Rhino.Geometry.Mesh",
        "data": "{\"version\":10000,\"archive3dm\":60,\"opennurbs\":-1938262223,\"data\":\"+n8CAAgDAAAAAAAA+/8CABQAAAAAAAAA5NTXTkfp0xG/5QAQgwEi8C25G1z8/wIA0AIAAAAAAAA4AwAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPA/AAAAAAAAAAAAAAAAAADwPwAAAAAAAAAAfWwoMdE5JUAAAAAAAAAAACvKrvwPdiZAfWwoMdE5JUAryq78D3YmQCJdBEBcDAbBST66QKjOV0FbDAbBvySEQQAAgD8AAIA/AACAPwAAgL8AAIC/AACAvwAAgD8AAIA/AACAvwAAgL8AAAAAAAAAAAABAAAAAAECAiQAAAD6bwHzACJdBEBcDAbBWIyBQXLsiUBcDAbBST66QKjOV0FcDAbBviSEQSQAAAChLUMeAAAAAAAAAIC/bvjWpgAAAAAAAIC/bvjWpgAAAAAAAIC/bvjWphgAAABlKhl1AAAAAAAAAAAAAACAPwAAAABHKko+AACAPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAACVwxnQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfWwoMdE5JUAAAAAAAAAAAN6gt24gwwBAK8qu/A92JkAAgABApAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8D8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8D8AAAAAaTyYowAAAwABAIAAQGEAAAAAAAAAAQAAAAAAAAADAAAASAAAAExrd2QAcD9hR6SLAED3r557i8EgwIiJ6fiKMTBAgcGWO449EUDvr557i8EgwNgXpifJRxdAZ0cC8NT5KkD4r557i8EgwFKf68+XhDBAkqo8FXA/YUekiwBA+K+ee4vBIMDYF6YnyUcXQGdHAvDU+SpA76+ee4vBIMBSn+vPl4QwQGrtoor/fwKAAAAAAAAAAAA=\"}"
      },
      {
        "type": "Rhino.Geometry.Mesh",
        "data": "{\"version\":10000,\"archive3dm\":60,\"opennurbs\":-1938262223,\"data\":\"+n8CAAgDAAAAAAAA+/8CABQAAAAAAAAA5NTXTkfp0xG/5QAQgwEi8C25G1z8/wIA0AIAAAAAAAA4AwAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPA/AAAAAAAAAAAAAAAAAADwPwAAAAAAAAAAMvetd4tXKEAAAAAAAAAAADqAzAnAIyJAMvetd4tXKEA6gMwJwCMiQL4h5sBcDAbBST66QHLsiUBbDAbBWIyBQQAAgD8AAIA/AACAPwAAgL8AAIC/AACAvwAAgD8AAIA/AACAvwAAgL8AAAAAAAAAAAABAAAAAAECAiQAAACjAEcuAL4h5sBcDAbBmc4cQXLsiUBcDAbBST66QCJdBEBcDAbBWIyBQSQAAAChLUMeAAAAAAAAAIC/bvjWpgAAAAAAAIC/bvjWpgAAAAAAAIC/bvjWphgAAADvsbX2AAAAAAAAAAAAAACAPwAAAADGFAw/AACAPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAAPOwzZQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMvetd4tXKEAAAAAAAAAAAMTq0u6zoxpAOoDMCcAjIkAAgABApAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8D8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8D8AAAAAaTyYowAAAwABAIAAQGEAAAAAAAAAAQAAAAAAAAADAAAASAAAAKWbrU8ASAo1szfEHMDyr557i8EgwMjOhBLTmSNAgcGWO449EUDvr557i8EgwNgXpifJRxdAcD9hR6SLAED3r557i8EgwIiJ6fiKMTBAmIOwqkgKNbM3xBzA96+ee4vBIMDYF6YnyUcXQIHBljuOPRFA76+ee4vBIMCIien4ijEwQA48IvP/fwKAAAAAAAAAAAA=\"}"
      }
    ],
    "tile_size": "1000.0",
    "building": {
      "type": "Rhino.Geometry.Brep",
      "data": "{\"version\":10000,\"archive3dm\":60,\"opennurbs\":-1938262223,\"data\":\"+n8CAMA4AAAAAAAA+/8CABQAAAAAAAAAQ8Jv8CqjCEad2KfSxM4qNij+rDr8/wIAiDgAAAAAAAAzAIAAQEETAAAAAAAAEBgAAAABAAAA+n8CAL0AAAAAAAAA+/8CABQAAAAAAAAAGRGvXlEL1BG//gAQgwEi8EoaeRf8/wIAhQAAAAAAAAAQAgAAAAAAAAACAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8D8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8L8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAADXZDriFXLEACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA12Q64hVyxAAAAAAAAAAAC9cRFS/38CgAAAAAAAAAAAAQAAAPp/AgC9AAAAAAAAAPv/AgAUAAAAAAAAABkRr15RC9QRv/4AEIMBIvBKGnkX/P8CAIUAAAAAAAAAEAIAAAAAAAAAAgAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPC/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAEBjpxCkMTBAAgAAAA12Q64hVyxAAAAAAAAAAAANdkOuIVcsQEBjpxCkMTBAsiSbrP9/AoAAAAAAAAAAAAEAAAD6fwIAvQAAAAAAAAD7/wIAFAAAAAAAAAAZEa9eUQvUEb/+ABCDASLwShp5F/z/AgCFAAAAAAAAABACAAAAAAAAAAIAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwvwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAANdkOuIVcsQAIAAAANdkOuIVcsQEBjpxCkMTBAAAAAAAAAAABAY6cQpDEwQEcn56//fwKAAAAAAAAAAAABAAAA+n8CAL0AAAAAAAAA+/8CABQAAAAAAAAAGRGvXlEL1BG//gAQgwEi8EoaeRf8/wIAhQAAAAAAAAAQAgAAAAAAAAACAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8D8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8L8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAQGOnEKQxMEACAAAAAAAAAAAAAABAY6cQpDEwQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABIcm1R/38CgAAAAAAAAAAAAQAAAPp/AgC9AAAAAAAAAPv/AgAUAAAAAAAAABkRr15RC9QRv/4AEIMBIvBKGnkX/P8CAIUAAAAAAAAAEAIAAAAAAAAAAgAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPC/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAANdkOuIVcsQPGEpXMHJjhAAgAAAA12Q64hVyxAAAAAAAAAAADxhKVzByY4QAAAAAAAAAAAaxofwf9/AoAAAAAAAAAAAAEAAAD6fwIAvQAAAAAAAAD7/wIAFAAAAAAAAAAZEa9eUQvUEb/+ABCDASLwShp5F/z/AgCFAAAAAAAAABACAAAAAAAAAAIAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwvwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAABAY6cQpDEwQAIAAADxhKVzByY4QAAAAAAAAAAA8YSlcwcmOEBAY6cQpDEwQNZU9QP/fwKAAAAAAAAAAAABAAAA+n8CAL0AAAAAAAAA+/8CABQAAAAAAAAAGRGvXlEL1BG//gAQgwEi8EoaeRf8/wIAhQAAAAAAAAAQAgAAAAAAAAACAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8D8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8L8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAA12Q64hVyxA8YSlcwcmOEACAAAA8YSlcwcmOEBAY6cQpDEwQA12Q64hVyxAQGOnEKQxMEC8oE+a/38CgAAAAAAAAAAAAQAAAPp/AgC9AAAAAAAAAPv/AgAUAAAAAAAAABkRr15RC9QRv/4AEIMBIvBKGnkX/P8CAIUAAAAAAAAAEAIAAAAAAAAAAgAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPC/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAEBjpxCkMTBAAgAAAA12Q64hVyxAQGOnEKQxMEANdkOuIVcsQAAAAAAAAAAAAe6lWP9/AoAAAAAAAAAAAAEAAAD6fwIAvQAAAAAAAAD7/wIAFAAAAAAAAAAZEa9eUQvUEb/+ABCDASLwShp5F/z/AgCFAAAAAAAAABACAAAAAAAAAAIAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwvwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAA8YSlcwcmOED8n2MlzChDQAIAAADxhKVzByY4QAAAAAAAAAAA/J9jJcwoQ0AAAAAAAAAAAAdGSLL/fwKAAAAAAAAAAAABAAAA+n8CAL0AAAAAAAAA+/8CABQAAAAAAAAAGRGvXlEL1BG//gAQgwEi8EoaeRf8/wIAhQAAAAAAAAAQAgAAAAAAAAACAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8D8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8L8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAQGOnEKQxMEACAAAA/J9jJcwoQ0AAAAAAAAAAAPyfYyXMKENAQGOnEKQxMEAztprW/38CgAAAAAAAAAAAAQAAAPp/AgC9AAAAAAAAAPv/AgAUAAAAAAAAABkRr15RC9QRv/4AEIMBIvBKGnkX/P8CAIUAAAAAAAAAEAIAAAAAAAAAAgAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPC/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAADxhKVzByY4QPyfYyXMKENAAgAAAPyfYyXMKENAQGOnEKQxMEDxhKVzByY4QEBjpxCkMTBAUW4Zk/9/AoAAAAAAAAAAAAEAAAD6fwIAvQAAAAAAAAD7/wIAFAAAAAAAAAAZEa9eUQvUEb/+ABCDASLwShp5F/z/AgCFAAAAAAAAABACAAAAAAAAAAIAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwvwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAABAY6cQpDEwQAIAAADxhKVzByY4QEBjpxCkMTBA8YSlcwcmOEAAAAAAAAAAAGWey/f/fwKAAAAAAAAAAAABAAAA+n8CAL0AAAAAAAAA+/8CABQAAAAAAAAAGRGvXlEL1BG//gAQgwEi8EoaeRf8/wIAhQAAAAAAAAAQAgAAAAAAAAACAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8D8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8L8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAPyfYyXMKENA8YSlcwcmSEACAAAA/J9jJcwoQ0AAAAAAAAAAAPGEpXMHJkhAAAAAAAAAAABWGPml/38CgAAAAAAAAAAAAQAAAPp/AgC9AAAAAAAAAPv/AgAUAAAAAAAAABkRr15RC9QRv/4AEIMBIvBKGnkX/P8CAIUAAAAAAAAAEAIAAAAAAAAAAgAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPC/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAEBjpxCkMTBAAgAAAPGEpXMHJkhAAAAAAAAAAADxhKVzByZIQEBjpxCkMTBApF3hFP9/AoAAAAAAAAAAAAEAAAD6fwIAvQAAAAAAAAD7/wIAFAAAAAAAAAAZEa9eUQvUEb/+ABCDASLwShp5F/z/AgCFAAAAAAAAABACAAAAAAAAAAIAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwvwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAA/J9jJcwoQ0DxhKVzByZIQAIAAADxhKVzByZIQEBjpxCkMTBA/J9jJcwoQ0BAY6cQpDEwQHI5vJP/fwKAAAAAAAAAAAABAAAA+n8CAL0AAAAAAAAA+/8CABQAAAAAAAAAGRGvXlEL1BG//gAQgwEi8EoaeRf8/wIAhQAAAAAAAAAQAgAAAAAAAAACAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8D8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8L8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAQGOnEKQxMEACAAAA/J9jJcwoQ0BAY6cQpDEwQPyfYyXMKENAAAAAAAAAAACAfKQi/38CgAAAAAAAAAAAAQAAAPp/AgC9AAAAAAAAAPv/AgAUAAAAAAAAABkRr15RC9QRv/4AEIMBIvBKGnkX/P8CAIUAAAAAAAAAEAIAAAAAAAAAAgAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPC/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAA12Q64hVyxAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANdkOuIVcsQAAAAAAAAAAAvXERUv9/AoAAAAAAAAAAAAEAAAD6fwIAvQAAAAAAAAD7/wIAFAAAAAAAAAAZEa9eUQvUEb/+ABCDASLwShp5F/z/AgCFAAAAAAAAABACAAAAAAAAAAIAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwvwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAADXZDriFXLEDxhKVzByY4QAIAAAANdkOuIVcsQAAAAAAAAAAADXZDriFXLEDVkwc57fQjQJoN+oX/fwKAAAAAAAAAAAABAAAA+n8CAL0AAAAAAAAA+/8CABQAAAAAAAAAGRGvXlEL1BG//gAQgwEi8EoaeRf8/wIAhQAAAAAAAAAQAgAAAAAAAAACAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8D8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8L8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAPGEpXMHJjhA/J9jJcwoQ0ACAAAADXZDriFXLEDVkwc57fQjQAAAAAAAAAAA1ZMHOe30I0DEUXIv/38CgAAAAAAAAAAAAQAAAPp/AgC9AAAAAAAAAPv/AgAUAAAAAAAAABkRr15RC9QRv/4AEIMBIvBKGnkX/P8CAIUAAAAAAAAAEAIAAAAAAAAAAgAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPC/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAD8n2MlzChDQPGEpXMHJkhAAgAAAAAAAAAAAAAA1ZMHOe30I0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOT1Nzf9/AoAAAAAAAAAAAAEAAAD6fwIAvQAAAAAAAAD7/wIAFAAAAAAAAAAZEa9eUQvUEb/+ABCDASLwShp5F/z/AgCFAAAAAAAAABACAAAAAAAAAAIAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwvwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAANdkOuIVcsQAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADXZDriFXLEAAAAAAAAAAAL1xEVL/fwKAAAAAAAAAAAABAAAA+n8CAL0AAAAAAAAA+/8CABQAAAAAAAAAGRGvXlEL1BG//gAQgwEi8EoaeRf8/wIAhQAAAAAAAAAQAgAAAAAAAAACAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8D8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8L8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAA12Q64hVyxA8YSlcwcmOEACAAAADXZDriFXLEAAAAAAAAAAAA12Q64hVyxA1ZMHOe30I0CaDfqF/38CgAAAAAAAAAAAAQAAAPp/AgC9AAAAAAAAAPv/AgAUAAAAAAAAABkRr15RC9QRv/4AEIMBIvBKGnkX/P8CAIUAAAAAAAAAEAIAAAAAAAAAAgAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPC/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAADxhKVzByY4QPyfYyXMKENAAgAAAA12Q64hVyxA1ZMHOe30I0AAAAAAAAAAANWTBznt9CNAxFFyL/9/AoAAAAAAAAAAAAEAAAD6fwIAvQAAAAAAAAD7/wIAFAAAAAAAAAAZEa9eUQvUEb/+ABCDASLwShp5F/z/AgCFAAAAAAAAABACAAAAAAAAAAIAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwvwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAA/J9jJcwoQ0DxhKVzByZIQAIAAAAAAAAAAAAAANWTBznt9CNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADk9Tc3/fwKAAAAAAAAAAAAhTOnUAIAAQGUKAAAAAAAAEAwAAAABAAAA+n8CAM0AAAAAAAAA+/8CABQAAAAAAAAAGRGvXlEL1BG//gAQgwEi8EoaeRf8/wIAlQAAAAAAAAAQAwAAAAAAAAACAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8D8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8L8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAADXZDriFXLEACAAAAmAE5hZJuEEBQrgz0DizqvwAAAAAAAAAAbPtveDVHMkBQrgz0DizqvwAAAAAAAAAATVhcxf9/AoAAAAAAAAAAAAEAAAD6fwIAzQAAAAAAAAD7/wIAFAAAAAAAAAAZEa9eUQvUEb/+ABCDASLwShp5F/z/AgCVAAAAAAAAABADAAAAAAAAAAIAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwvwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAABAY6cQpDEwQAIAAABs+294NUcyQFCuDPQOLOq/AAAAAAAAAABs+294NUcyQFCuDPQOLOq/QGOnEKQxMEC5/lLG/38CgAAAAAAAAAAAAQAAAPp/AgDNAAAAAAAAAPv/AgAUAAAAAAAAABkRr15RC9QRv/4AEIMBIvBKGnkX/P8CAJUAAAAAAAAAEAMAAAAAAAAAAgAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPC/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAA12Q64hVyxAAgAAAJgBOYWSbhBAUK4M9A4s6r9AY6cQpDEwQGz7b3g1RzJAUK4M9A4s6r9AY6cQpDEwQJ9VGQn/fwKAAAAAAAAAAAABAAAA+n8CAM0AAAAAAAAA+/8CABQAAAAAAAAAGRGvXlEL1BG//gAQgwEi8EoaeRf8/wIAlQAAAAAAAAAQAwAAAAAAAAACAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8D8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8L8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAQGOnEKQxMEACAAAAmAE5hZJuEEBQrgz0DizqvwAAAAAAAAAAmAE5hZJuEEBQrgz0Dizqv0BjpxCkMTBA8NeWIP9/AoAAAAAAAAAAAAEAAAD6fwIAzQAAAAAAAAD7/wIAFAAAAAAAAAAZEa9eUQvUEb/+ABCDASLwShp5F/z/AgCVAAAAAAAAABADAAAAAAAAAAIAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwvwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAADXZDriFXLEDxhKVzByY4QAIAAABs+294NUcyQFCuDPQOLOq/AAAAAAAAAABs+294NUcyQPDIxkksUiJAAAAAAAAAAAD4ghW8/38CgAAAAAAAAAAAAQAAAPp/AgDNAAAAAAAAAPv/AgAUAAAAAAAAABkRr15RC9QRv/4AEIMBIvBKGnkX/P8CAJUAAAAAAAAAEAMAAAAAAAAAAgAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPC/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAEBjpxCkMTBAAgAAAGz7b3g1RzJA8MjGSSxSIkAAAAAAAAAAAGz7b3g1RzJA8MjGSSxSIkBAY6cQpDEwQCmhrqn/fwKAAAAAAAAAAAABAAAA+n8CAM0AAAAAAAAA+/8CABQAAAAAAAAAGRGvXlEL1BG//gAQgwEi8EoaeRf8/wIAlQAAAAAAAAAQAwAAAAAAAAACAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8D8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8L8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAA12Q64hVyxA8YSlcwcmOEACAAAAbPtveDVHMkBQrgz0Dizqv0BjpxCkMTBAbPtveDVHMkDwyMZJLFIiQEBjpxCkMTBAKo9QcP9/AoAAAAAAAAAAAAEAAAD6fwIAzQAAAAAAAAD7/wIAFAAAAAAAAAAZEa9eUQvUEb/+ABCDASLwShp5F/z/AgCVAAAAAAAAABADAAAAAAAAAAIAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwvwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAA8YSlcwcmOED8n2MlzChDQAIAAABs+294NUcyQPDIxkksUiJAAAAAAAAAAACYATmFkm4QQPDIxkksUiJAAAAAAAAAAAD3xZw2/38CgAAAAAAAAAAAAQAAAPp/AgDNAAAAAAAAAPv/AgAUAAAAAAAAABkRr15RC9QRv/4AEIMBIvBKGnkX/P8CAJUAAAAAAAAAEAMAAAAAAAAAAgAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPC/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAEBjpxCkMTBAAgAAAJgBOYWSbhBA8MjGSSxSIkAAAAAAAAAAAJgBOYWSbhBA8MjGSSxSIkBAY6cQpDEwQGCIak//fwKAAAAAAAAAAAABAAAA+n8CAM0AAAAAAAAA+/8CABQAAAAAAAAAGRGvXlEL1BG//gAQgwEi8EoaeRf8/wIAlQAAAAAAAAAQAwAAAAAAAAACAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8D8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8L8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAPGEpXMHJjhA/J9jJcwoQ0ACAAAAbPtveDVHMkDwyMZJLFIiQEBjpxCkMTBAmAE5hZJuEEDwyMZJLFIiQEBjpxCkMTBAJcjZ+v9/AoAAAAAAAAAAAAEAAAD6fwIAzQAAAAAAAAD7/wIAFAAAAAAAAAAZEa9eUQvUEb/+ABCDASLwShp5F/z/AgCVAAAAAAAAABADAAAAAAAAAAIAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwvwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAA/J9jJcwoQ0DxhKVzByZIQAIAAACYATmFkm4QQPDIxkksUiJAAAAAAAAAAACYATmFkm4QQFCuDPQOLOq/AAAAAAAAAADp6iLM/38CgAAAAAAAAAAAAQAAAPp/AgDNAAAAAAAAAPv/AgAUAAAAAAAAABkRr15RC9QRv/4AEIMBIvBKGnkX/P8CAJUAAAAAAAAAEAMAAAAAAAAAAgAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPC/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAD8n2MlzChDQPGEpXMHJkhAAgAAAJgBOYWSbhBA8MjGSSxSIkBAY6cQpDEwQJgBOYWSbhBAUK4M9A4s6r9AY6cQpDEwQDvnZwD/fwKAAAAAAAAAAAA6/nxlAIAAQMcGAAAAAAAAEAYAAAABAAAA+n8CABkBAAAAAAAA+/8CABQAAAAAAAAAF8hgR+ML1BG//gAQgwEi8Ksojr78/wIA4QAAAAAAAAAQAwAAAAAAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwvwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAANdkOuIVcsQAIAAAAAAAAAAAAAAEBjpxCkMTBABAAAAJgBOYWSbhBAUK4M9A4s6r8AAAAAAAAAAJgBOYWSbhBAUK4M9A4s6r9AY6cQpDEwQGz7b3g1RzJAUK4M9A4s6r8AAAAAAAAAAGz7b3g1RzJAUK4M9A4s6r9AY6cQpDEwQERKwVz/fwKAAAAAAAAAAAABAAAA+n8CABkBAAAAAAAA+/8CABQAAAAAAAAAF8hgR+ML1BG//gAQgwEi8Ksojr78/wIA4QAAAAAAAAAQAwAAAAAAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwvwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAADXZDriFXLEDxhKVzByY4QAIAAAAAAAAAAAAAAEBjpxCkMTBABAAAAGz7b3g1RzJAUK4M9A4s6r8AAAAAAAAAAGz7b3g1RzJAUK4M9A4s6r9AY6cQpDEwQGz7b3g1RzJA8MjGSSxSIkAAAAAAAAAAAGz7b3g1RzJA8MjGSSxSIkBAY6cQpDEwQEaPY2X/fwKAAAAAAAAAAAABAAAA+n8CABkBAAAAAAAA+/8CABQAAAAAAAAAF8hgR+ML1BG//gAQgwEi8Ksojr78/wIA4QAAAAAAAAAQAwAAAAAAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwvwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAA8YSlcwcmOED8n2MlzChDQAIAAAAAAAAAAAAAAEBjpxCkMTBABAAAAGz7b3g1RzJA8MjGSSxSIkAAAAAAAAAAAGz7b3g1RzJA8MjGSSxSIkBAY6cQpDEwQJgBOYWSbhBA8MjGSSxSIkAAAAAAAAAAAJgBOYWSbhBA8MjGSSxSIkBAY6cQpDEwQLWgy9j/fwKAAAAAAAAAAAABAAAA+n8CABkBAAAAAAAA+/8CABQAAAAAAAAAF8hgR+ML1BG//gAQgwEi8Ksojr78/wIA4QAAAAAAAAAQAwAAAAAAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwvwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAA/J9jJcwoQ0DxhKVzByZIQAIAAAAAAAAAAAAAAEBjpxCkMTBABAAAAJgBOYWSbhBA8MjGSSxSIkAAAAAAAAAAAJgBOYWSbhBA8MjGSSxSIkBAY6cQpDEwQJgBOYWSbhBAUK4M9A4s6r8AAAAAAAAAAJgBOYWSbhBAUK4M9A4s6r9AY6cQpDEwQLwhCJb/fwKAAAAAAAAAAAABAAAA+n8CAP0AAAAAAAAA+/8CABQAAAAAAAAA39TXTkfp0xG/5QAQgwEi8HPX2Pf8/wIAxQAAAAAAAAARmAE5hZJuEEBQrgz0DizqvwAAAAAAAAAAAAAAAAAA8D8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPA/AAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAA12Q64hVyxAAAAAAAAAAADVkwc57fQjQAAAAAAAAAAADXZDriFXLEAAAAAAAAAAANWTBznt9CNAzVZ+G/9/AoAAAAAAAAAAAAEAAAD6fwIA/QAAAAAAAAD7/wIAFAAAAAAAAADf1NdOR+nTEb/lABCDASLwc9fY9/z/AgDFAAAAAAAAABGYATmFkm4QQFCuDPQOLOq/QGOnEKQxMEAAAAAAAADwPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8D8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8D9AY6cQpDEwwAAAAAAAAAAADXZDriFXLEAAAAAAAAAAANWTBznt9CNAAAAAAAAAAAANdkOuIVcsQAAAAAAAAAAA1ZMHOe30I0AT6+iC/38CgAAAAAAAAAAACaK5LQCAAECpAQAAAAAAABAIAAAAAAAAAJgBOYWSbhBAUK4M9A4s6r8AAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAwAAAAoAAAAAAAAAAAAAAAEAAABs+294NUcyQFCuDPQOLOq/AAAAAAAAAAADAAAAAAAAAAEAAAAEAAAAAAAAAAAAAAACAAAAbPtveDVHMkBQrgz0Dizqv0BjpxCkMTBAAwAAAAEAAAACAAAABgAAAAAAAAAAAAAAAwAAAJgBOYWSbhBAUK4M9A4s6r9AY6cQpDEwQAMAAAACAAAAAwAAAAsAAAAAAAAAAAAAAAQAAABs+294NUcyQPDIxkksUiJAAAAAAAAAAAADAAAABAAAAAUAAAAHAAAAAAAAAAAAAAAFAAAAbPtveDVHMkDwyMZJLFIiQEBjpxCkMTBAAwAAAAUAAAAGAAAACQAAAAAAAAAAAAAABgAAAJgBOYWSbhBA8MjGSSxSIkAAAAAAAAAAAAMAAAAHAAAACAAAAAoAAAAAAAAAAAAAAAcAAACYATmFkm4QQPDIxkksUiJAQGOnEKQxMEADAAAACAAAAAkAAAALAAAAAAAAAAAAAAATK3H6AIAAQGkDAAAAAAAAEAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA12Q64hVyxAAAAAAAEAAAACAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADXZDriFXLEABAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBjpxCkMTBAAQAAAAIAAAACAAAAAQAAAAcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQGOnEKQxMEACAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA12Q64hVyxAAwAAAAIAAAACAAAAAgAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADXZDriFXLEADAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBjpxCkMTBAAAAAAAMAAAACAAAAAwAAAA0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQGOnEKQxMEAEAAAABAAAAAAAAAANdkOuIVcsQPGEpXMHJjhAAQAAAAQAAAACAAAABAAAABEAAAAAAAAAAAAAAA12Q64hVyxA8YSlcwcmOEAFAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBjpxCkMTBABAAAAAUAAAACAAAABQAAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQGOnEKQxMEAGAAAABgAAAAAAAAANdkOuIVcsQPGEpXMHJjhAAgAAAAUAAAACAAAABgAAABUAAAAAAAAAAAAAAA12Q64hVyxA8YSlcwcmOEAHAAAABwAAAAAAAADxhKVzByY4QPyfYyXMKENABAAAAAYAAAACAAAACAAAABIAAAAAAAAAAAAAAPGEpXMHJjhA/J9jJcwoQ0AIAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEBjpxCkMTBABgAAAAcAAAACAAAACQAAAA8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQGOnEKQxMEAJAAAACQAAAAAAAADxhKVzByY4QPyfYyXMKENABQAAAAcAAAACAAAACgAAABYAAAAAAAAAAAAAAPGEpXMHJjhA/J9jJcwoQ0AKAAAACgAAAAAAAAD8n2MlzChDQPGEpXMHJkhABgAAAAAAAAACAAAADAAAABMAAAAAAAAAAAAAAPyfYyXMKENA8YSlcwcmSEALAAAACwAAAAAAAAD8n2MlzChDQPGEpXMHJkhABwAAAAMAAAACAAAADgAAABcAAAAAAAAAAAAAAPyfYyXMKENA8YSlcwcmSECkTURnAIAAQGkMAAAAAAAAEBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADXZDriFXLEAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAgAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADXZDriFXLEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAQGOnEKQxMEABAAAAAQAAAAIAAAAAAAAAAgAAAAUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQGOnEKQxMEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAgAAAAAAAAAAAAAADXZDriFXLEACAAAAAgAAAAMAAAABAAAAAgAAAAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADXZDriFXLEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAQGOnEKQxMEADAAAAAwAAAAAAAAABAAAAAgAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQGOnEKQxMEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAA12Q64hVyxA8YSlcwcmOEAEAAAAAQAAAAQAAAAAAAAAAgAAAAQAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA12Q64hVyxA8YSlcwcmOEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFAAAABQAAAAAAAAAAAAAAQGOnEKQxMEAFAAAABAAAAAUAAAAAAAAAAgAAAAUAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQGOnEKQxMEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAAAABgAAAA12Q64hVyxA8YSlcwcmOEAGAAAABQAAAAIAAAABAAAAAgAAAAYAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA12Q64hVyxA8YSlcwcmOEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHAAAABwAAAAAAAAAAAAAAQGOnEKQxMEABAAAAAgAAAAEAAAABAAAAAgAAAAMAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQGOnEKQxMEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAACAAAAPGEpXMHJjhA/J9jJcwoQ0AHAAAABAAAAAYAAAAAAAAAAgAAAAQAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPGEpXMHJjhA/J9jJcwoQ0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJAAAACQAAAAAAAAAAAAAAQGOnEKQxMEAIAAAABgAAAAcAAAAAAAAAAgAAAAUAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQGOnEKQxMEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAACgAAAPGEpXMHJjhA/J9jJcwoQ0AJAAAABwAAAAUAAAABAAAAAgAAAAYAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPGEpXMHJjhA/J9jJcwoQ0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAACwAAAAAAAAAAAAAAQGOnEKQxMEAFAAAABQAAAAQAAAABAAAAAgAAAAMAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQGOnEKQxMEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAADAAAAPyfYyXMKENA8YSlcwcmSEAKAAAABgAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAQAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPyfYyXMKENA8YSlcwcmSEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANAAAADQAAAAAAAAAAAAAAQGOnEKQxMEADAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAgAAAAUAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQGOnEKQxMEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOAAAADgAAAPyfYyXMKENA8YSlcwcmSEALAAAAAwAAAAcAAAABAAAAAgAAAAYAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPyfYyXMKENA8YSlcwcmSEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPAAAADwAAAAAAAAAAAAAAQGOnEKQxMEAIAAAABwAAAAYAAAABAAAAAgAAAAMAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQGOnEKQxMEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAAAAAAADXZDriFXLEAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAgAAAAQAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADXZDriFXLEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANIdM569+OX/0h0znr345f8RAAAAEQAAAA12Q64hVyxA8YSlcwcmOEAEAAAAAQAAAAQAAAAAAAAAAgAAAAUAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA12Q64hVyxA8YSlcwcmOEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANIdM569+OX/0h0znr345f8SAAAAEgAAAPGEpXMHJjhA/J9jJcwoQ0AHAAAABAAAAAYAAAAAAAAAAgAAAAYAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPGEpXMHJjhA/J9jJcwoQ0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANIdM569+OX/0h0znr345f8TAAAAEwAAAPyfYyXMKENA8YSlcwcmSEAKAAAABgAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAMAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPyfYyXMKENA8YSlcwcmSEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANIdM569+OX/0h0znr345f8UAAAAFAAAAAAAAAAAAAAADXZDriFXLEACAAAAAwAAAAIAAAAAAAAAAgAAAAQAAAAFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADXZDriFXLEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANIdM569+OX/0h0znr345f8VAAAAFQAAAA12Q64hVyxA8YSlcwcmOEAGAAAAAgAAAAUAAAAAAAAAAgAAAAUAAAAFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA12Q64hVyxA8YSlcwcmOEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANIdM569+OX/0h0znr345f8WAAAAFgAAAPGEpXMHJjhA/J9jJcwoQ0AJAAAABQAAAAcAAAAAAAAAAgAAAAYAAAAFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPGEpXMHJjhA/J9jJcwoQ0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANIdM569+OX/0h0znr345f8XAAAAFwAAAPyfYyXMKENA8YSlcwcmSEALAAAABwAAAAMAAAAAAAAAAgAAAAMAAAAFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPyfYyXMKENA8YSlcwcmSEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANIdM569+OX/0h0znr345f8UORitAIAAQMkAAAAAAAAAEAYAAAAAAAAABAAAAAAAAAABAAAAAgAAAAMAAAABAAAAAAAAAAEAAAAEAAAABAAAAAUAAAAGAAAABwAAAAEAAAABAAAAAgAAAAQAAAAIAAAACQAAAAoAAAALAAAAAQAAAAIAAAADAAAABAAAAAwAAAANAAAADgAAAA8AAAABAAAAAwAAAAQAAAAEAAAAEAAAABEAAAASAAAAEwAAAAEAAAAEAAAABQAAAAQAAAAUAAAAFQAAABYAAAAXAAAAAQAAAAUAAADqnhQRAIAAQPkAAAAAAAAAEQYAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAQAAAAEAAAABAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAQAAAAIAAAACAAAAAAAAAAAAAAADAAAAAQAAAAMAAAADAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAQAAAAQAAAAEAAAAAQAAAAAAAAAFAAAAAQAAAAUAAAAFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADHqNWjmAE5hZJuEEBQrgz0DizqvwAAAAAAAAAAbPtveDVHMkDwyMZJLFIiQEBjpxCkMTBAAIAAQAoAAAAAAAAAAAAAAAAAo6HCsQCAAEAKAAAAAAAAAAAAAAAAAKOhwrEBAAAAAIAAQA0AAAAAAAAAAQAAAAEAAAAAXSkSzEnB5on/fwKAAAAAAAAAAAA=\"}"
    }
1 Like

Move to Computer category so it will be seen.

@bpachuca1 You are close, you just need to call .encode() on the meshes:
[ JSON.stringify( value.encode() ) ]

In your case, your meshes are already encoded and you just need the value of the data property:

if (Array.isArray(value)) {
  let m = value.map((e) => e.data)
  param.append([0], m)
 } else {
  param.append([0], [value.data])
 }
2 Likes

@fraguada this works! I have tested it for single objects and list of objects to send to compute.

Thank you!

1 Like

6 posts were split to a new topic: Geometry types to Compute