Rhino 6 + vray next crash

@dambrogio.davide
OK. Ref. the other post
Rhino 6 crashes with vray next